Normal kontrol på vandværket:

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker. Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor. Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22° C eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

Vandets udseende Farve mg Pt/l 5 Hvis farven er forrsaget af vandets humusindhold, kan der tillades op til 10 i farvetal afgang fra vandværk
Lugt og smag Subjektiv bedømmelse   Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Temperatur °C   Der bør tilstræbes at vandet er højst 12° C ved taphanen
pH   7 - 8,5 Vandet må ikke være kalkaggressivt
Ledningsevne mS/m 30 Minimumskrav
NVOC mg C/l 4  
Ammonium mg NH4/l 0,05  
Jern mg Fe/l 0,1  
Mangan mg Mn/l 0,02  
Klorid mg Cl/l 250  
Fluorid mg F/l 1,5  
Nitrat mg NO3/l 50  
Nitrit mg NO2/l 0,01  
Sulfat mg SO4/l 250  
Total fosforindhold mg P/l 0,15  
Klor, frit og total mg Cl/l   Indholdet bør være mindst muligt under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske krav
Coliforme bakterier Escherichia coli Pr. 50 ml i.m.  
Kimtal ved 37° C Pr. ml 5  
Kimtal ved 22° C Pr. ml 50 10* *værdien gælder for desinficeret vand
Enterokokker Pr. 100 ml i.m.  
Clostridium perfringens herunder sporer Pr. 50 ml i.m. Parameteren bestemmes kun, hvis vandet hidrører fra eller er påvirket af overfladevand
       


Vandværkets bemærkninger:

 

NORMAL KONTROL
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk