Kontrol med organiske mikroforureninger (Obligatorisk ved særlige betingelser)

En række stoffer er omfattet af EU’s drikkevandsdirektiv og der er derfor en forpligtigelse til at kontrollere for disse stoffer. Stoffernes tilstedeværelse i drikkevandet forventes ikke at være generel i Danmark, derfor skal kontrollen kun gennemføres, hvis der er særlige forhold der taler herfor. Andre stoffer tilpasses efter de mulige forureningskilder.

Parameter Højst tilladte værdi µg/l Bemærkninger Fundne værdier Dato: Vandværkets bemærkninger til analysen
Vinylchlorid 0,1 Kontrolleres hvis der er konstateret tri- og /eller tetrachlorethen    
PAH forbindelser   Kontrolleres hvis der i indvindingsoplandet er arealer der er forurenet med olie, tjre- eller asfaltprodukter    
Fluoranthen 0,1      
Benzo (a) pyren 0,01      
         
Trihalomethaner Sum 25 µg/l Kontrolleres hvis vandet desinficeres med chlor, og lignende stærkt iltende chlorholdige desinfektionsmidler der kan medvirke til dannelsen af trihalomethaner    
         


Vandværkets bemærkninger:

 

SÆRLIG KONTROL
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk