Denne kontrol på almene- og ikke almene vandforsyninger der indvinder mere end 3.000m³ årligt omfatter alle de stoffer, der naturligt findes i grundvandet, samt forureningsindikatorer for husspildevand, lossepladsperkolat m.v. Kontrollen med vandforsyningens vandbehandling er i forhold til den normale kontrol udvidet til kontrol af, om de i grundvandet muligt forekommende luftarter svovlbrinte, methan og aggressivt kuldioxid fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det undersøges tillige, om beluftningen er tilfredsstillende, og om en eventuel neutralisation af surt grundvand er tilstrækkelig god.

Parameter Enhed Værdi ved afgang fra vandværk Bemærkninger Fundne værdier Dato: Vandværkets bemærkninger til analysen
Vandets udseende Farve mg Pt/l 5 Hvis farven er forårsaget af vandets humusindhold, kan der tillades op til 10 i farvetal afgang fra vandværk  
Lugt og smag Subjektiv bedømmelse Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektions- midler undtaget      
Turbiditet FTU 0,3      
Temperatur ° C   Der bør tilstræbes at vandet er højst 12° C ved taphanen    
pH   7 - 8,5 Vandet må ikke være kalkaggressivt    
Ledningsevne mS/m 30 Minimumskrav    
Inddampningsrest mg/l 1.500      
NVOC mg C/l 4   Calsium, Magnesium  
Hårdhed total ° dH   Vandets hårdhed bør ligge mellem 5° og 30° dH    
Natrium mg Na/l 175      
Kalium mg K/l 10      
Ammonium mg NH4/l 0,05      
Jern mg Fe/l 0,1      
Mangan mg Mn/l 0,02      
Bikarbonat mg HCO3/l   Indholdet bør være over 100 mg/l    
Klorid mg Cl/l 250      
Fluorid mg F/l 1,5      
Ilt mg O2/l   Iltindholdet skal være så højt at minimumsgrænsen på 5 mg/l ved indgang til forbruger overholdes    
Nitrat mg NO3/l 50      
Nitrit mg NO2/l 0,01      
Sulfat mg SO4/l 250      
Total fosforindhold mg P/l 0,15      
Klor, frit og total mg Cl/l   Indholdet bør være mindst muligt under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske krav    
Aggressivt kuldioxid mg CO2/l 2      
Svovlbrinte   mg H2S/l 0,05    
Methan mg CH4/l 0,01      
Coliforme bakterier Escherichia coli (E-coli) Pr. 50 ml i.m.      
Kimtal ved 37° C Pr. ml 5      
Kimtal ved 22° C Pr. ml 50 10* *værdien gælder for desinficeret vand    
Enterokokker Pr. 100 ml i.m.      
Clostridium perfringens Herunder sporer Pr. 50 ml i.m. Parameteren bestemmes kun, hvis vandet hidrører fra eller er påvirket af overfladevand.    


Vandværkets bemærkninger:

 

overskrift her
Søvind Vandværk - Mølbjerg 8 -Søvind - 8700 Horsens - Tlf.: 40 68 67 05 - Email: soevind-vand@outlook.dk